โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ฟันรันและมินิมาราธอน “วันหัวใจโลก” ประจำปี 2561 หวังรณรงค์สร้างการรับรู้ ป้องกันอันตรายจากโรคหัวใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 ค


ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ“วันหัวใจโลก” : Run for Heart ครั้งที่ 1 โดยมีนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเช้า เวลา 05.30 น. มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งฟันรันและมินิฮาฟมาราธอน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน


นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศเนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง จากสถิติล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขไทยพบว่า คนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนหรือปีละกว่า 5,4000 คน ซึ่งสาเหตุของโรคหัวใจนับเป็นสาเหตุการตายของคนไทยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ ส่วนสถานการณ์ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ ให้ประชาชนทราบถึงอันตราย และแนวทางการป้องกัน การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น


ทั้งนี้ สมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดกว่า 3,000 คน คือวันที่ 29 กันยายนของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจ การป้องกันการเกิดโรค และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดินวิ่งฟันรันและมินิฮาล์ฟมาราธอน หรือ Run For Heart ครั้งที่ 1 รวมทั้งการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ การแนะนำใช้อุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่อง (ABI) นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ การถามตอบปัญหาสุขภาพโดยทีมแพทย์พยาบาล และมีตัวอย่างอาหาร การคำนวณสารอาหาร ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดต่อไป

ภาพ/ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส