กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าอบรม Google “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education” รุ่นที่ 3 พร้อมกัน 4 จังหวัด 

0
511

  กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น  ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 จัดพร้อมกัน 4 จังหวัด (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา) 

โดยที่ จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google For Education” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสิ้น 150 คน

ที่สงขลา จัดณ.ห้องประชุมโรงรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมมารถ คงแก้วด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 73 คน

ที่ จังหวัดยะลาจัดที่ห้องนังกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา 8 อำเภอ 180 คน

จังหวัดปัตตานีได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องจัดประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1และเขต 2 รวมทั้งสิ้น 130 คน.


โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้