กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) พัฒนาศักยภาพปชส.หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล ร่วมสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

0
56

ณ ห้องประชุมล้านนา โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างการรับรู้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 60 คน เข้าร่วมประชุม

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการศึกษา

ด้วยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมในครั้งนี้ การผลิตข้อมูลข่าวสารโดยใช้ Infographic และสร้างการรับรู้นำเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาธารณชนทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง การประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะจากการลงมือปฏิบัติตลอดห้วง 4 วัน (23-26 กรกฎาคม 2561) คาดหวังให้ผู้เข้ารับการประชุมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น