บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกระทรวง พม.ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัด PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

0
176
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกระทรวง พม.ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัด PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกระทรวง พม.ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัด PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกระทรวง พม.ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัด PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง เป็นเขตเปราะบาง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ อาจจะถูกชักจูง ไปในทางที่ผิดได้โดยง่าย ทางสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ และ ดูแลเป็นกรณีพิเศษ จัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดี สร้างความเข้าใจในทุก ๆ ด้าน สร้างความสามัคคี เพื่อให้ก่อเกิดศูนย์รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธ หรือ ชาวมุสลิม

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นว่า การนำเด็ก และ เยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน มาแข่งขันฟุตบอล เป็นการตอบโจทย์ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดี และ เป็นการให้โอกาสสาหรับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยมีองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ให้การสนับสนุน

ด้านนายกริช อิทธิโชติกร ผู้อำนวยการโครงการ PYN Young Soccer 3ชายแดนใต้ เปิดเผยว่าบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน และ สังคม ตลอดจนร่วมป้องกัน แก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 และ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์ วางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนท้องถิ่น ที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ให้ได้รับโอกาสในด้าน ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม ซึ่งทางสภาเด็กและเยาวชน ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและวางระบบ ให้เกิดกำรเรียนรู้ และมีความคิดริเริ่ม แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาสังคม ในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเอง

         ทั้งนี้  กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมีความเข้าใจง่าย และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัน นอกจากนี้ฟุตบอลยังเป็นที่กีฬาที่สร้างความสนุกสนาน มีความเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เล่น และเพื่อนร่วมทีมได้ สำมารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และ การแก้ปัญหาในทีม นอกจากนี้ ฟุตบอล ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นการออกกำลังกำยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ จิตใจผู้เล่นด้วย

          สำหรับโครงการ PYN Young Soccer เยาวชนฟุตบอลไทย 3 ชายแดนใต้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในจังหวัด  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 แบ่งเป็น รุ่นอายุ 12 และ รุ่นอายุ 14 ปี โดยจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ดังนี้

จังหวัด ปัตตานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566  จังหวัด ยะลา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566  และจังหวัด นราธิวาส ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566 

          การจัดโครงการฯในครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครเยาวชนเฉพาะที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพื้นที่ที่จัดกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับทั้งประสบกำรณ์กำรแข่งขัน กฎกติกาต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงขึ้นมาเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ และรับถ้วยรางวัล ของนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเงินรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โค้ชเกมส์ โทรศัพท์ 092-5566966

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้