วันเด็กย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กกันถ้วนหน้า

0
981

วันเด็กย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กกันถ้วนหน้า

พันโท ศักดิ์สม พรหมแพทย์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยมี นางนฤมล เมืองกเสม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาวะ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ตลอดจนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานบริเวณโรงเรียนบ้านกาวะ

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในอันที่จะพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ให้ชุมชน องค์กรภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก ความ ภาคภูมิใจ ในความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ การให้ความร่วมมือนั้น ชุมชนต้องสร้างความ เข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน สิ่งสำคัญคือก่อให้เกิดความสามัคคี ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครู และจากหน่วยงานอื่นๆ ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เน้นวิถีชีวิตในชุมชน โดยการแต่งกาย และการตกแต่งสถานที่ ย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน

ทางด้านพันโท ศักดิ์สม พรหมแพทย์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกาวะได้จัดกิจกรรมย้อนยุค ย้อนรอย วันวาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงของครูของเด็กก็จะเป็นการย้อนยุคเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมในอดีตว่ากิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดี วัฒนธรรมถ้าเราได้ดำรงไว้มันก็จะเป็นสิ่งที่สานต่อกันไปในอนาคตเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า


  1. ส่วนทางด้านนางนฤมล เมืองกเสม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาวะกล่าวว่าครูได้ร่วมสร้างสรรค์กับเด็กๆจะได้สืบสานกิจกรรมดีๆวัฒนธรรมดีๆการแต่งกายดีๆให้เด็กได้สืบทอดต่อไปวันนี้ก็รู้สึกชื่นชมมากที่แขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานและให้ความอนุเคราะห์ต่างๆให้กับนักเรียนโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานต่างๆ ขอชื่นชมมากค่ะ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส