กกต.ปัตตานี แจงผู้สมัคร สส.เลือกตั้งสมานฉันท์ ถ้าผิดโดนใบแดงทันที

0
375
กกต.ปัตตานี แจงผู้สมัคร สส.เลือกตั้งสมานฉันท์ ถ้าผิดโดนใบแดงทันที
กกต.ปัตตานี แจงผู้สมัคร สส.เลือกตั้งสมานฉันท์ ถ้าผิดโดนใบแดงทันที

กกต.ปัตตานี แจงผู้สมัคร สส.เลือกตั้งสมานฉันท์ ถ้าผิดโดนใบแดงทันที
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๖
นายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง แตกต่างไปจากการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาหลายประการ และกฎหมายได้กำหนด บทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนค่อนข้างสูง อีกทั้ง ในระยะที่ผ่านมาบ้านเมืองได้ประสบกับปัญหาความขัดแย้ง แตกแยก เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ผู้ติดตาม และผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป ให้มีความสมานฉันท์ปรองดอง ยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคีซึ่งกันและกัน ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีกัน รักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง รวมถึงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเลือกตั้งได้ทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และผู้ติดตามเขตเลือกตั้งละ ๒ คน หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้