ยะลา -เบตง ขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village ) เสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหาร

0
480


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ลงพื้นที่บ้านปากบาง ม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village ) โดยสภาพภูมิสังคมของหมู่บ้านนี้ ราษฎร ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีรายได้จากการกรีดยาง และรายได้จากไม้ผล บางส่วนทำงานรับจ้างในเขตเมือง จึงมีแนวทางการส่งเสริมให้ราษฎร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยจะส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ทุกครัวเรือน


โดยกลยุทธ์ ใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นต้นแบบในการถ่ายทอด เรียนรู้ ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการได้เป็นอย่างดี มีรายได้จากการจำหน่ายพืชผัก ปลา นำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือกิจการของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับเลี้ยงปลา มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาจีน ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ราคาดี จึงจะส่งเสริมขยายผลต่อไป
นอกจากนี้นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ยังได้มอบถุงพระราชทาน แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านปากบาง ม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา