ม.อ. ปัตตานี เปิดศนย์​ LC Open House เพื่อนศ.รุ่นใหม่​ สร้างทักษะ​ ความเข้มแข็ง​ ชำนาญ​ 8​ ภาษา

0
78

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดโครงการ เปิดป้ายศูนย์ภาษา ม.อ. ปัตตานี LC Open House   มีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยคุณทานตะวัน อาภารัตนคุณ หัวหน้าศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ศูนย์ภาษา ม.อ.ปัตตานี มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน คือ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการทดสอบคามสามารถด้านภาษา และมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกทางวิชาการด้านภาษาให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมถึงบุคลการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภารกิจในการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรและอบรมภาษาไทยและต่างประเทศที่จำเป็นต่อการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะในการติดต่อสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกสถานที่ การเรียนรู้ออนไลน์ ให้บริการทางภาษา รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ

การจัดโครงการ LC Open House เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับรู้ภารกิจการดำเนินงานและการบริการของศูนย์ภาษาในด้านต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธ์ภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น​ โดยภาษาที่เปิดอบรม ได้แก่ ภาษาไทย  จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ มลายู พม่า และเยอรมัน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษา รวมถึงการบริการวิชาการอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LC.PN.PSU.AC.TH

แสดงความคิดเห็น