‘ปลัดแรงงาน’ จับมือ EU เปิดเวทีหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

0
41

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 (Thailand – EU Labour Dialogue, 2nd High-Level Meeting) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานซึ่งกันและกัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายโยสต์โคร์เทอ (Mr. Joost Korte) Director General (เทียบเท่าปลัดกระทรวง) กระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป (Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL)) เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 (Thailand – EU Labour Dialogue, 2nd High-Level Meeting) โดยมีนายปีร์กะ ตาปีโอละ(Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมฯ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกทกรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาการด้านแรงงานและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง ซึ่งได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง .. 2007 เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ Ship to Shore ที่ดำเนินการโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงในปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการรักษามาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงอย่างยั่งยืน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการหารือรวมถึงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ PIPO และศูนย์ฟื้นฟูฯ ของสำนักงานประกันสังคม จะได้รับการต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือ เพื่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างไทยและสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาจหารือเชิงลึกในรายละเอียดที่ประชุมเชิงวิชาการหรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ การติดตามพัฒนาการด้านแรงงานที่สำคัญ การสะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและกระทรวงแรงงาน ตลอดจนความร่วมมือที่จะระบุถึงปัญหาด้านแรงงานที่มีในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ (Priorities) ได้แก่ เศรษฐกิจนอกระบบ การคุ้มครองทางสังคม (ประกันสังคม) และ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ที่กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการศึกษาดูงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก เรือประมง (PIPO) เขต 1 (สมุทรสาคร) และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเขต 1 จังหวัดปทุมธานี  โดยผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การต่อยอดและหารือเชิงลึกในการประชุมเชิงวิชาการหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น