ยะลา-บุตรหลานผู้สูงอายุร่วมแสดงความรัก ความกตัญญูในกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรม

0
72

ยะลาบุตรหลานผู้สูงอายุร่วมแสดงความรักความกตัญญูในกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรม

วันที่ 17 เมย. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรม ..2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนครูอาจารย์ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม    พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นวันนี้ได้มาเห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดขอเพียงผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุขกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้นอกจากมาพบปะเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วยังได้นำของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ด้วยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการดูแลสิ่งใดที่ทางส่วนราชการเติมเต็มได้เราจะสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่   สำหรับการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกันในการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติสุขและมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุที่เคยสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับหมู่บ้านและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป.

แสดงความคิดเห็น