แม่ทัพภาค 4 ประชุมคณะกรรมการประสานงาน เดินหน้าโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯชายแดนใต้

0
480

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 ก.พ.ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงาน พูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ ผู้นำศาสนา​ทั้ง​2​ ศาสนา​ นักกิจกรรมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม NGOs และคณะทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมประชุม

ทั้งหมดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ร่วมกันออกแบบ​การขับเคลื่อนการทำงาน รวมถึงติดตามคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการพูดคุยและบทบาทของคณะประสานงานในระดับพื้นที่
ผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสร้างสภาวะแวดล้อม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข โดยการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและกลุ่มต่างๆ เพื่อทราบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ รายงานให้คณะพูดคุยรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพูดคุย อีกทั้งการประชุมคณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมอย่างเป็นทางการ

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในที่ประชุมว่า การพูดคุยสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้พูดคุยกับทุกกลุ่มที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรง ส่วนกรณีกระแสข่าวของกลุ่มมาราปาตานีในห้วงที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องของคณะพูดคุยอย่างเป็นทางการโดย พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าพูดคุยสันติสุข ซึ่งยังคงต้องเดินหน้าต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเรายืนยันว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวที่จะสามารถนำทั้งสองฝ่ายสู่ความสันติสุขความสงบสุขได้คือ การหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันด้วยความจริงจังและจริงใจเท่านั้น ถึงจะสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน
และการที่ฝ่ายรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรง อยากให้ปรับมาใช้แนวทางสันติวิธีในการยุติปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน

พล.ท.พรศักดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าบทบาทและนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เรายังคงทำหน้าที่และให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่ให้ปลอดภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย การสร้างความเข้าใจในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาล ทั้งเรื่องการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผมให้ความสำคัญควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่​

โดยในที่ประชุมในวันนี้​ หลายฝ่ายต่างระดมความเห็น​ เพื่อหาทางออก​ การดำเนินการด้านพูดคุยสันติสุข​ ต้อง​ให้คนส่วนใหญ่ได้รับ โดยแยกวัตถุประสงค์แยกเป็นกลุ่ม​ให้ชัดเจน​ ซึ่งต้องให้คนในพื้นที่มีเสียง​ มีการรับรู้​ และเกิดความเข้าใจให้มากที่สุด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ ปัตตานี