ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

0
278
ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2561ที่ห้องประชุม KM ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   เพื่อรับทราบแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และสอดคล้องการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน ของรัฐบาล เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ จำนวน 63 ประเด็น รวม 61 โครงการ ที่ได้รวบรวมวิเคราะห์จากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จะเข้าไปสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามที่กำหนด ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เข้าใจและการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานภาครัฐ เป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่จังหวัด.

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้