สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส Opecnara Game 2018
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ป.บดินทร์ Stadium อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส Opecnara Game 2018

โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบอุปกรกีฬาเเก่โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และยาเสพติด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาสขึ้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีเห็นถึงการรวมพลังจัดกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาหลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสารเสพติดซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วน


สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนราธิวาสในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 15 ปีและ 18 ปีจำนวนทั้งสิ้น 360 คน จาก 33 โรงเรียน.

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส