ศูนย์ประสานการแพทย์จชต. ตรวจสุขภาพ และสุขภาพจิต นศ.ฝึกงานกลับจากอิสราเอล ทุกคนกำลังใจดี ไม่ผิดปกติแต่อย่างใด

0
227

ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ การตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต แก่นักศึกษาฝึกงานที่กลับจากอิสราเอล ไม่พบความผิดปกติ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 10.20 น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดคณะแพทย์ พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เดินทางกลับจากประเทศ

อิสราเอล ถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมการตรวจสุขภาพฯ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทวี บุญภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับน้องๆ นักศึกษาทั้ง 30 คน ได้รับการลงทะเบียนเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และได้เข้ารับการคัดกรองตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจประเมินสุขภาพจิตจากเจ้าหน้าที่ฯ โดยภาพรวมในด้านสุขภาพร่างกายไม่พบความผิดปกติ ในส่วนของสุขภาพจิตของน้องๆ นักศึกษาไม่พบความผิดปกติ มีสภาวะจิตใจที่ดี ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประเมินและติดตามทั้งสุขภาพร่างกายและดูแลสุขภาพจิตให้กับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชิวิตสู่สภาวะปกติ

แวดาโอะ หะไร บก.แอดชายแดนใต้ นราธิวาส