นราธิวาส – พัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยยกระดับฝีมือ สร้างช่างฝีมือคุณภาพ รองรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

0
975

วันที่14ต.ค64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างทำประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม จำนวน 1 รุ่น ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัตตัรบียะห์ อิสลามียะห์ บ้านกัวลอต๊ะ หมู่ที่ 4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ. นราธิวาส สาขาการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 2 รุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำตกหมู่ที่ 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ. นราธิวาส และอาคารอเนกประสงค์บ้านอาแน หมู่ที่ 8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และสาขาช่างปูกระเบื้อง จำนวน 1 รุ่น ณ บ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 ให้กับช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเครื่องมือทำมาหากินภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำนวน 80 คน (ฝึกอบรมรุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น)

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า การฝึกยกระดับฝีมือทั้ง 3 หลักสูตร มีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง (5 วัน) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างการทำประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง เนื้อหามุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ การทำมุ้งลวดหน้าต่าง มุ้งลวดประตู หน้าต่างบานเลื่อน มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน ประตูสวิง และหน้าต่างบานกระทุ้ง รวมถึงการอ่านแบบและประมาณราคา สำหรับหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 21 ชั่วโมง เนื้อหามุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พื้นฐานเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ การบำรุงรักษาระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ประจุไอดีและไอเสีย การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่น ระบบส่งกำลัง ระบบจุดระเบิดและระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ ขณะที่หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างปูกระเบื้อง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 7 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 23 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุในการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ การใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือปูกระเบื้อง เทคนิคงานปูน โครงสร้างพื้นฐานการผสมวัสดุ การทดสอบวัสดุ จัดส่วนผสมของปูนก่อ ปูนฉาบ การเทคอนกรีต เทคนิคการปูกระเบื้อง การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวการซ่อมแซมพื้นผิวก่อนปูกระเบื้อง การปูกระเบื้องพื้นและผนัง การตัดเศษและตกแต่งแนวยา ทั้งนี้หลักสูตรทั้งสามดังกล่าว เป็นฝึกยกระดับฝีมือแรงงานต่อยอดให้กับช่างที่มีพื้นฐาน และเคยฝึกอาชีพพเสริมสาขาช่างนั้นๆ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสมาแล้ว เพื่อให้ช่างมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือเพียงพอที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างช่างฝีมือคุณภาพ เตรียมรองรับการฟื้นตัวทางเศรฐกิจของจังหวัดนราธิวาส และประเทศไทยโดยรวม รวมถึงการจ้างงานช่างฝีมือคุณภาพในยุคปกติวิถีใหม่ ภายหลังที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลงในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 นี้

ข่าว/กรียา/นราธิวาส