วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง ให้เจ้าของกิจการแนวชายแดน พร้อมต่อยอดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ

0
512

12 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมศุลกากร ด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ 2 หน่วยงาน คือสำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาสและหอการค้า จ.นราธิวาส

ซึ่งการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานระหว่างประเทศในครั้งนี้ มีเจ้าของกิจการค้าแนวชายแดนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมอบรมให้มีความสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจตลาดชายแดนไทยมาเลเซีย และสามารถเรียนรู้เทคนิคการติดต่อการค้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อมีความพร้อมในการรองรับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของเมืองต้นแบบ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งการฝึกอบรมในระยะสั้นๆครั้งนี้ ส่งผลทำให้เจ้าของกิจการและธุรกิจต่างๆ มีความตื่นตัวและจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเทคนิคการค้าในการดึงดูดให้ตลาดการค้าแนวชายแดนมีความคึกคักและตื่นตัวมากขึ้น

นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายกิตติ หวังธรรมมั่ง ปธ.หอการค้า จ.นราธิวาส และน.ส.ณัฐฐิญา ชำนาญ ผช.พาณิชย์ จ.นราธิวาส ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆกับเจ้าของกิจการการค้าแนวชายแดนและผู้ที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจการค้า  มีประเด็นสาระสำคัญๆคือ ให้เจ้าของกิจการการค้ามีความรู้องค์ประกอบพื้นฐานในการทำการค้าระหว่างประเทศ จัดเวทีอภิปรายสัมมนาทางวิชาการด้านพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าของกิจการ หากธุรกิจหรือกิจการค้าติดขัดจากอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหาทางออกและเสนอแนะที่จะสามารถประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง โยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้             ด้านนายยุทธนา พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ทางวิชาการและพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสและหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธุรกิจ ตลาดการค้าชายแดนไทย มาเลเซีย กฎหมายการค้าชายแดน การจัดการชิปปิ้งและโลจิสติกส์ การนำเข้าและส่งออกทางอิเล็กทรอนิคส์ (E-custom) การคำนวณต้นทุนสำหรับการค้า  การสัมมนาทิศทางและแนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และศึกษาดูงานการค้าชายแดนใต้

โดยการจัดพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานในการทำการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจตลาดชายแดนไทย-มาเลเซียได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้เทคนิคการติดต่อการค้าและการขนส่งสินค้าออกกับประเทศมาเลเซีย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 45 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สนใจที่มีธุรกิจการค้า กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สนใจทั่วไป

ภาพ/ข่าวแวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ นราธิวาส