คณะ OIC ลงพื้นที่นรา รับฟังแนวทางการบริหารการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่นชมถึงแม้เพิ่งเปิด 13 ปี แต่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนได้

0
354

 

  คณะองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ตลอดจนคณะผู้บริหารแต่ละคณะร่วมบรรยายสรุป


         หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว นายซาลิน มาลู เซ็น ผู้แทนถาวรประเทศตรุกี ประจำองค์การความร่วมมืออิสลาม ได้กล่าวชื่นชมการจัดระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ถึงแม้เปิดการเรียนการสอนมาเพียง 13 ปี แต่สามารถจัดระบบการเรียนการสอนได้อย่างดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมาก พร้อมกันนี้ยังฝากให้มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้านไอทีและด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ เนื่องจากจะสามารถต่อยอดด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ได้ อีกทั้งจะทำให้เยาวชนสามารถเปิดโลกทัศน์ได้อย่างมาก นอกจากนี้ฝากในการลงพื้นของมหาวิทยาลัยให้ลงไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มาก เพื่อถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการเข้าไปพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่

และต่อจากนั้นคณะ OIC ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งถือว่าเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อชมการเรียนการสอนในรูปแบบของสถาบัน

แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้นราธิวาส