รมต.ประจำสำนักนายกฯ กางแผนการสื่อสารพัฒนาชายแดนใต้ มอบศอ.บต./กรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการ สื่อสมัยใหม่ มีส่วนร่วม

0
359

18 กย .66 ผู้บริหาร ศอ.บต. เข้าพบ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กางแผนการสื่อสารด้านการพัฒนาชายแดนใต้ ขณะที่รมต.มอบหมายให้ศอ.บต.และกรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการจัดทำการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเน้นสื่อสาร 2 ทาง สร้างความเข้าใจให้ประชาชน จชต. พร้อมนำเสนอสิ่งดีๆ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) เข้าพบนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอแผนการสื่อสารด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ตลอดจนผู้แทนจากสำนัก/กอง ของศอ.บต. เสนอแนะแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดยในการเข้าพบครั้งนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้นำเสนอแผนการสร้างความเข้าใจ ทิศทางการสื่อสารการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองต่างๆผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และศอ.บต.ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ ภาคประชาสังคม บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. ผู้นำชุมชน เยาวชน ฯลฯ ถึงแผนการสื่อสารด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประเด็นที่สื่อสารดังนี้ ประเด็นที่ 1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นการสื่อสารหลากหลายมิติมุ่งเน้นกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง ประชาชนสามารถรับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ ศอ.บต. ปี 2567-2570 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ โดย ศอ.บต.ทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบายด้านการสื่อสารและวางระบบข้อมูลการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่เครือข่ายสู่ความเข้าใจต่อประชาชน จนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นผู้นำด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม ระบบข้อมูลข่าวสาร (Big Data) ที่ครอบคลุมทุกมิติและนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมความมั่นคง โดยพัฒนาและสร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน บัณฑิต อาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้นำศาสนา เยาวชน ผู้นำ และปราชญ์ชาวบ้าน และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับมุมคิด (Mindset) ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เครือข่าย หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำเติมสถานการณ์ นำไปสู่การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในมิติการพัฒนา และแก้ปัญหาความมั่นคง บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้หารือถึงประเด็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในส่วนของการดูแลปฏิสังขรณ์ วัดที่มีอายุเกิน 100 ปี การส่งเสริมองค์กรพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถปฏิบัติกิจเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งหากระบวนการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธ อาทิ การอพยพย้ายถิ่นฐาน โครงการ ไทยพูดคืนถิ่น การส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ไข่แดง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อดูแลความเป็นพหุสังคมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่พื้นที่สืบต่อไป

ในการนี้นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ ศอ.บต.และกรมประชาสัมพันธ์ นำยุทธศาสตร์การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดประโยชน์และรูปธรรม พร้อมนำยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลสื่อสารสู่ประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น facebook twitter instagram ติ๊กต๊อก และอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพี่น้องประชาชนได้ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้