รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้าน

0
341

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนาย สุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน จังหวัดนราธิวาส และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีประเด็นในการติดตามโครงการ 4 ประเด็น คือ การเร่งรัดติดตามประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และการดำเนินโครงการประชารัฐที่ค้างอยู่ การเร่งรัดการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ การขยายผลโครงการร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านฯ และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยการบูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วต้องขับเคลื่อนอย่างไรให้เข้มแข็งเกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพได้ จะต้องอยู่บนหลักการของกองทุน คือเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้มแข็ง เกิดการบริหารจัดการเฉพาะ พัฒนาสู่ความเข้มแข็ง จนเป็นพลังสังคม (หมู่บ้าน ชุมชน) มีตัวชี้วัด ต่อยอดโครงการ มีการติดตามประเมินผลมีผลความก้าวหน้าที่จับต้องได้ ไปในทิศทางที่สามารถรองรับการกระจายรายได้ตามนโยบายรัฐบาล ประการสำคัญให้กองทุนฯทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ไม่ทิ้งกองทุนที่อ่อนแอ (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นองค์กรการเงินในหมู่บ้านชุมชน บริหารจัดการด้วยชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นำไปดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชนที่ดีขึ้น และที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้ ทั้งรายได้ของประชาชนในชุมชนและผลกำไรที่กลับเข้าสู่บัญชีกองทุนประชารัฐเพื่อหมุนเวียนลงทุนทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์กับกองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อน พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส บก@ชายแดนใต้นราธิวาส