895 คน จาก 9 ตำบล รือเสาะ จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

0
488


อ.รือเสาะ รวมพลคน อสม.895 คน จาก 9 ตำบล จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
ณ สวนกาญจนาภิเษก อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อสม.จาก 9 ตำบล จำนวน 729 คน ร่วมงาน


นายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า ตนรู้สึกตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลาย. ได้อุทิศตนร่วมใจ ปฎิบัติงานเ อันก่อให้เกิดปรดโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมกระทรวงสาธารณสุข. มีนโยบายจะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพอนามัย. อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิด การพัฒนาด้านอื่นต่อไป และงานนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมา จากการทำงานของท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลา กำลังกาย. กำลังใจ ด้วยดีเสมอมา. นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแกการยกย่อง สรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามก็ยังต้องอาศัย ท่านทั้งหลาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไป ในการที่จะทำให้ประชาชน ในหมู่บ้านของท่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และ ปฎิบัติเพื่อเสริสร้างสุขภาพ อานามัยที่ดีแก่ตนเอง ครอบครัวตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
“ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดี ต่อผู้ที่ได้รับรางวัล อาสาสมัครสาธาณสุขดีเด่น ทุกคน ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัล แ ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รักษาความดีนี้ไว้. เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลาน. ต่อไป”
ด้านนายอับดุลรอเซะ ซาและ ประธาน อสม.อ.รือเสาะ กล่าวว่า การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม.ให้เป็นที่ประจักแก่ประชาชนถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ อสม.ทั้งหลาย ซึ่งพวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และ อสม.อ.รือเสาะทุกคนขอยืนยันว่า เราจะร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ อ.รือเสาะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป
โดยในการจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ โรงพยาบาลรือเสาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมทั้งภาคเอกชนให้การสนับสนุน โดยอำเภอรือเสาะ มี อสม.ทั้งสิ้น จำนวน 895 คน จาก 9 ตำบล

ข่าว.นายสุภัค พิพิธวัฒนาพันธ์ ข่าว@แอดชายแดนใต้จ.นราธิวาส