ปอเนาะและมัสยิดอบรมเสริมการเกษตรวิถีพอเพียง

0
303

23มค61จังหวัดปัตตานีสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลในพื้นที่บริเวณรอบมัสยิด ปอเนาะ

ที่.มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการทบทวนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมี นางสาวกนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเกษตรกร

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดินและชลประทาน ตามความต้องการองค์ความรู้ของเกษตรกร และการทำบัญชีครัวเรือน

ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีแผนการฝึกอบรมเกษตรกรระหว่างวันที่ 22 มกราคม – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล วางเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านและเป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 115 หมู่บ้าน/ตำบลๆ ละ 1 ศูนย์ รวม 115 ศูนย์ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 3,450 คน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรในพื้นที่บริเวณรอบมัสยิด ปอเนาะ หรือโรงเรียนตาดีกา เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ขยายผลการประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  สร้างกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์  เบญจสมัยทีมข่าว@แอดชายแดนใต้ปัตตานี