ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามเร่งแก้ปัญหา

0
256

 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่วนจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ นายลือชัย จริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีทั้งหมด 21 หน่วยงาน

ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่พิจารณาติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งโครงการปกติตามโครงการนโยบายและโครงการเร่งด่วน เช่น การแก้ปัญหาสถานการณ์ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี และเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของเกษตรกรของสมาคมประมงชาวปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย iuu กับส่วนสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปัตตานีและหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงปัตตานี นอกจากนี้ยังมี การประชุมในด้านอื่นๆ ตามวาระเช่นโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีองค์การศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก โครงการเกษตรอินทรีย์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ธนาคารสินค้าเกษตรธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ซึ่งเปิดตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้เมื่อเดือนธันวาคม ขณะนี้ดำเนินการเรื่องกระตุ้นตลาดต้อนรับเทศกาลตรุษจีน และดำเนินการป้องกันเรื่องโรคในสัตว์
โครงการปุ๋ยอินทรีย์พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GMP และแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร นอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์อุทกภัย และติดตามความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เกิดหลังปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอีกด้วย


นายมีศักดิ ์ภักดีคง ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 7 วันที่ 8 เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบประมง ว่า กำลังดำเนินการแก้ปัญหาสำหรับชาวประมง ในเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆแต่ต้องทำตามในระบบ iuu และจะตรวจระบบ iou ให้ อีกครั้ง ให้แก่การแก้ปัญหาอยากให้มีความต่างมากให้มีการบูรณาการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องและอย่าให้กระทบ กับผู้ที่เปิดผลกระทบ จะมีการ เชิญผู้ประกอบการให้เข้ามาพูดคุยสำหรับข้อเรียกร้องต่างๆเพื่อช่วยกันพิจารณาเรื่องการออกใบประกาศเพื่อให้ลดความกดดันโดยทั้งหมดต้องคำนึงถึงความเหมาะสมให้กับชาวประมง  ส่วนในเรื่องอื่นให้เร่งดำเนินการในทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน โดยเร็วลดขั้นตอนลงเน้นคณภาพ และเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ตรงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรด้วย

สุกรี ทีมข่าว @แอดชายแดนใต้ปัตตานี /ขอบคุณภาพข่าว ประชาชาติ