เปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ นักเรียนร่วมติวเข้มเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกว่า2พันคน

0
936

วันที่ 18 ม.ค. 61 ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปี 2561 โดยมีคณะครู นักเรียนวิทยากรจากโรงเรียนราชวินิชบางเเก้ว มาให้ความรู้เเก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเเข่งขันวัดความรู้ O-NET เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2561 นี้


นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนใต้ (สพก.จชต) กล่าวว่า การจัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ในปีนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน26โรงเรียน เเยกเป็นโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 โรงเรียน โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวน 8 โรงเรียน เเละโรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษจำวน 1 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในโครงการนี้ทั้งหมด 2,542 คน โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเเละเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี , สตูล และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี ,สะเดา ,จะนะ ,เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนด้อยลง ขาดโอกาสทางการศึกษาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สพฐ.ได้ดำเนินโครงการ โดยการ จัดการสอนเสริมหรือติวเข้ม ใน 8 วิชาหลัก ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จากโรงเรียนมัธยมชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดทำหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และจัดคณะครู อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาระวิชา ลงไปจัดการสอนเสริมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากการสอนเสริม หรือติวเข้ม 8 วิชาหลักแล้ว ยังได้ สรุปองค์ความรู้ วัดทักษะองค์ความรู้ การใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ Test Blueprint (โครงสร้างข้อสอบ O-net) มาทบทวนให้กับนักเรียนเพิ่มเติม และยังจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ และส่งเสริมศักยภาพ ให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป


นางสาวอรวรรณ ประเสริฐสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ เพราะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เทคนิควิธีคิดการคำนวนเลขเร็วเพิ่มเติมนอกจากที่เรียนในห้องเรียน จากการที่ได้ติววิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ทำให้หนูได้เคล็ดลับวิธีคิดเลขเร็วซึ่งเป็นวิชาที่หนูชอบมาก ส่วนอาจารย์เเละวิทยากรที่มาติวเตอร์จากกรุงเทพก็สอนสนุกทำให้หนูเข้าใจง่าย หนูจะนำเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในการสอบเเข่งขันเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะที่หนูไฝ่ฝันอยากจะเรียนก็คือ คณะทันตเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Rickypress ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี