กศน.นราธิวาสจับมือภาคีเครือข่ายบูรณาการสถาบันศึกษา 1 ปอเนาะ 1 ต้นแบบ

0
602

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม (ชั้น1) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส


สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กศน. ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ(โต๊ะครู) นำแนวทางการดำเนินงานไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัดนราธิวาส ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะสถาบันศึกษาปอเนาะ 59 แห่ง ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษา ได้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส วิทยาชัยชุมชนนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 190 คน


นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ดำเนินชีวิตในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข หากผู้จัดการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน เชื่อแน่ว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้แก่ จัดให้มี 1 ปอเนาะ 1 อำเภอ ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างสถาบันศึกษาปอเนาะที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษร์ดั้งเดิม, ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ และ จัดให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส