แม่ทัพภาค 4 ร่วมส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล พร้อมขอให้ผู้ที่เดินทางนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

0
780

แม่ทัพภาค 4 ร่วมส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล พร้อมขอให้ผู้ที่เดินทางนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการพบปะและร่วมส่งประชาชนชาวไทยพุทธที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 3 รุ่นๆละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 เดินทางในวันที่ 14 – 23 มกราคม 2561 รุ่นที่ 2 เดินทางในวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 3 เดินทางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2561

สำหรับโครงการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในการสืบทอดเผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมตลอดไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนชาวไทยพุทธให้ได้มีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน อันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายให้สามารถอยู่ในพื้นที่อย่างปกติสุข ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับความรู้ และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาของประชาชนมากที่สุดประเทศหนึ่ง และนำมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่อย่างมีความสุขต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้