ปัตตานี – ชาวบางปูอุ่นใจ ส.ส.อันวาร์ เร่งผลักดันสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้

0
109

ทีมข่าวรายงานว่า นายอันวาร์ สาและส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร พาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ดูงานใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 64 ที่ผ่ามา เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชน และเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างบูรณาการ ในการส่งเสริมเศรฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่นการท่องเที่ยวป่าโกงกางในเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อ่าวปัตตานี เพื่อให้ชาวชุมชนได้รู้สึกหวงแหน รู้คุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ของตน เนื่องจากสามารถสร้างสร้างรายเสริม จากการท่องเที่ยวอันเป็นผลที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น ปลากะพง สาหร่ายผมนาง หอยกัน เป็นต้น ซึ่งบริเวณอ่าวปัตตานี ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ที่สามารถนำมาต่อยอดและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรได้หลากหลายประเภท


และทางคณะกรรมมาธิการได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดร.ชัยภัฏ จันทรวิไล ทปษ.กรรมาธิการ ฯ นายนพพล ภู่แย้ม ทปษ.กรรมาธิการ ฯ คุณจุฑามาศ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอาหาร ศูนย์สงขลา บรรยายให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และ ให้ความรู้ด้านการตลาด โดยใช้ทฤษฎีการตลาดนำการผลิต โดยชาวบ้านบางปู ให้ความสนใจในการรับฟังอย่างดี และมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งชาวบ้านและวิทยากร


โดยครั้งนี้ นายอันวาร์ฯ ได้เร่งจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านบางปู(รอชื่ออย่างเป็นทางการ) เพื่อจัดทำโครงการให้กับพี่น้องชาวปัตตานี อีก 4โครงการ
คือ โครงการแปรรูปปลากะพงขาว,โครงการแปรรูปสาหร่ายผมนาง,โครงการพัฒนาโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรได้มาตรฐานสากลและโครงการผลักดันสินค้าแปรรูปทางการเกษตรสู่ตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น