ปัตตานี-ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระบรมราโชบาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

0
13
ปัตตานี-ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระบรมราโชบาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ปัตตานี-ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระบรมราโชบาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมลังกาสุกะ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระบรมราโชบาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชประสงค์


ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) และกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา) โดยจังหวัดสนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผ่านอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสา เป็นแกนหลัก ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ และการบริหารจัดการโรงครัวพระราชทานและอาหารพระราชทาน ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ ให้เกิดความเรียบร้อย และให้มีผลการปฏิบัติงานที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวมมากที่สุด

ในที่ประชุม ได้แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชทานจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันสำคัญของไทย ประจำปี 2564 มีด้วยกัน ๒๑ วัน ที่ส่วนราชการ และทุกอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับประชาชน และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโอกาสและแนวทางที่กำหนด อาทิ การพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา การพัฒนาคูคลอง กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น.
ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน. ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น