“ตานี 3 สัญจร” ออกทัวร์พักนอนที่โรงเรียนประชารัฐ จชต. พร้อมเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแก่ ผอ.สถานศึกษา

0
49

ตานี 3 สัญจรออกทัวร์พักนอนที่โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่1 ประจำปี 2564 โดยมีสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามสโลแกนที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือสพป.ปัตตานี เขต 3 บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและได้มอบโล่เกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและครูที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน รางวัลผลงานการนำเสนอรายงานนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียน

รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่ 18 ..2564 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563 รางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี 2563 รางวัลให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รางวัลผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านบีติง ..อายูซะ อาแดนักเรียนชั้น .6 ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรี .ปัตตานี

ก่อนการประชุมในวันนี้ ในช่วงค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ด้วงฉีด ปลัดอำเภอสายบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 สิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายอดุลย์ หวังพิทยา นานสมาน บุญนรานันท์ อดีต รอง ผอ.สพท. และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมต้อนรับ ได้เข้าเยี่ยมการเรียนอัลกรุอานของนักเรียนทั้งชายและหญิงในช่วงภาคค่ำหลังการละหมาดมักริบ (การละหมาดหลังแสงพระอาทิตย์ตกดิน) และเยี่ยมหอพักนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน พร้อมนักเรียนประชารัฐฯ บรรยากาศอบอุ่น เห็นรอยยิ้มของน้องๆ นักเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นอนพักค้างคืนที่ช่องแมวแอนด์รีสอร์ท ของโรงเรียนบ้านช่องแมวด้วย

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านช่องแมวครั้งนี้ พบว่า นักเรียนมีความสุข อยู่ดีกินดี มีครูคอยดูแลและสอนการบ้าน ช่วงเย็นจะมีตารางกิจกรรมประจำวัน เช่น การสอนคอมพิวเตอร์เสริม  ทบทวนบทเรียน ฝึกทำขนมเล่นกีฬาตามความถนัดของแต่ละคน สอนเสริมวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนบ้านช่องแมวมีจำนวนนักเรียนประชารัฐฯ ทั้งสิ้น 121 คน เป็นชาย 60 คนและหญิง 61 คน ในส่วนของ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 4 โรง คือโรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น โรงเรียนบ้านโลทู .กะพ้อ และโรงเรียนบ้านมะนังยง .ทุ่งยางแดง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรับสมัครนักเรียนใหม่โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ซึ่งสถานศึกษาจะจัดที่พัก ครูประจำที่พัก อาหาร อุปกรณ์การเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัยและการเรียนจนจบหลักสูตร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น