ปัตตานี-เกษตร อ.เมืองส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

0
62
ปัตตานี-เกษตร อ.เมืองส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

ปัตตานี-เกษตร อ.เมืองส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายชาลี  สีตบุตร เกษตรจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่ายพืชผัก) หมู่ที่ 5 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธาน  นางสาวปาตีเมาะ คาเร็ง เกษตรอำเภอเมืองปัตตานีรายงานการจัดกิจกรรม   มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

นางสาวปาตีเมาะ คาเร็ง เกษตรอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเกิดการเรียนรู้จากการเห็นของจริง ภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก การปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการเชื่อมโยงตลาดนำการผลิต มีการจับฉลากรางวัลสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานกว่า 200 ราย โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตพืชผักเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าเเล้งในพื้นที่ของตนได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

 

แสดงความคิดเห็น