Coaching รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ จชต. ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ปี

0
33

Coaching รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ จชต. ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ปี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.สพท.) ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของรอง ผอ.สพท. ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำและปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี สำหรับ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 เข้ารับการนิเทศครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยนางรูสนานิง เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมสังเกตุการณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะได้รับการพัฒนาการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ภารกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอบคุณคณะกรรมการพี่เลี้ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการนิเทศ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้

ภาพ / ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 3
ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น