ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่

0
92

ผู้แทนพิเศษติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในใบกล้วยหินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ร่วมประชุมหารือด้านบริการวิชาการเรื่องแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และแนวทางในการกำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน ณ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผศ. ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานของนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ นางเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช นางสาวชมพูนุช บัวเผื่อน. ดร.ปฎิมาพร ปลอดภัย และนางสาววศินี อินศฤงคาร ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม สรุปผลการประชุมที่สำคัญทราบว่า ค้นพบการแพร่ระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่การระบาดมากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราทำให้ใบร่วงทั้งต้น กิ่งแห้งตาย และทำให้ผลผลิตน้ำยางพาราลดลงมากกว่า ๕๐% ถ้าหากไม่มีการจัดการอย่างเร่งด่วน อาจส่งผล. กระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างถาวร การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดจากเชื้อรา Neopestalotiopsis sp. และ Collectotrichum sp. ในระจะเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาด้วยการแนะนำให้เกษตรกรระงับการแพร่ระบาดและการวางแผนจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เสริมด้วยการปรับทัศนคติของเกษตรกรด้านอาชีพด้านการปลูกพืชให้มีความหลากหลาย สร้างระบบภูมิคุ้มกันอาชีพและรายได้ บริหารเวลา และการจัดการแปลงเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรสามารถจัดสวนได้ตลอดทั้งปี การแก้ไขปัญหาระยะยาวได้กำหนดทำวิจัยชื่อ โคกเคียนโมเดล แนวทางการควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราใช้งบประมาณ ๒๑ ล้านบาท ทำการวิจัยในพื้นที่ ระบาด จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีการกำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน พบการระบาดครั้งแรกในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าโรคเหี่ยวของกล้วยเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรียและมีแมลงเป็นตัวนำเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ต้นกล้วยหิน.

และได้แนะนำนวัตกรรมที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดในการป้องกัน กำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการกำจัดการระบาดในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยสารเคมี ป้องกันกำจัดแบคทีเรีย ดำเนินการจัดการ ศัตรูพืชในกล้วยแบบผสมผสานด้วยวิธีการเขตกรรม และการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพร มาตรการ ควบคุมโดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ระบาด และมาตรการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประมาณ ๒๐๐ ตัน/เดือนไม่สามารถปลูกกล้วยหินให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้เนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหินลดลงจากกาได้รับผลกระทบจากโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน และเสนอให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยหินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดต่อไป
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น