ปัตตานี-ประกวดร้องเพลงชาติไทย รร.บ้านควนดิน หนองจิก และ รร.โพธิ์คีรีราชศึกษาโคกโพธิ์ แชมป์.

0
54
ปัตตานี-ประกวดร้องเพลงชาติไทย รร.บ้านควนดิน และ รร.โพธิ์คีรีราชศึกษา แชมป์.

ปัตตานี-ประกวดร้องเพลงชาติไทย รร.บ้านควนดิน หนองจิก และ รร.โพธิ์คีรีราชศึกษาโคกโพธิ์ แชมป์.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนง.วัฒนธรรมจ.ปัตตานี จัดการประกวดร้องเพลงชาติไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ตระหนักรู้รักสามัคคีภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการตัดสินในวันนี้ ร่วมจำนวน 14 ทีม จากสถานศึกษาที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงชาติไทย ทั้ง 2 ระดับชั้น รวม 105 ทีม

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการ สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ สร้างความตระหนักรู้รักสามัคคีภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ รักษา สืบสานวัฒนธรรม ไทยและเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

สำหรับผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงชาติไทย (รอบตัดสิน) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ตามความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี

ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนดิน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนลังงา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน. และทีมข่าว@ชายแดนใต้

 

 

แสดงความคิดเห็น