สวท.ยะลา ร่วมกับ กลุ่มลูกเหรียง เปิดตัวโครงการ”ตะลอนทัวร์สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ”ดึงเยาวชนร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ

0
25

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตะลอนทัวร์ สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ”โดยจังหวัดยะลา ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียงร่วมกันจัดขึ้น

นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดวิกฤติทางความคิดเห็นที่แตกต่างของเยาวชนจนนำไปสู่การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชน จากการรวมพลกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มาจนถึงจุดที่เกิดการชุมนุมแบบดาวกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เนื่องจากเยาวชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว จึงทำให้เกิด ความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง และเกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเจริญของประเทศ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วไป

ดังนั้น จังหวัดยะลาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง ประสานความร่วมมือดำเนินการ จัดโครงการ “ตะลอนทัวร์ สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ”ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการสัญจรลงพื้นที่อำเภอ มีศูนย์กลางเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา / โรงเรียนในจังหวัดยะลา โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะกลายเป็นกำลังหลักในอนาคตในการกำหนดทิศทางของประเทศชาติบ้านเมือง เป็นช่วงวัยที่มีพลัง มีมุมมองทัศนคติ ต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ จำนวน 10 บูธให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุก จากส่วนราชการ ประกอบด้วย 1.นิทรรศให้ความรู้การมีส่วนร่วมเรื่องการออม 2.นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมเรื่องจิตอาสา 3.นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมเรื่องภาวะผู้นำ 4.นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการสร้างวินัย 5.นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 6.นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 7.นิทรรศการยาเสพติด จากหน่วยเฉพาะกิจยะลา 8.นิทรรศการเรื่อง สถานการณ์ฉุกเฉิน จากสำนักงานสาธารณสุข 9.นิทรรศการ เรื่อง การจมน้ำ จากสำนักงานสาธารณสุข และนิทรรศการการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)โดย สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและสามัคคีของคนในชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเกิดความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจ และเข้าใจบทบาทของสถาบันหลักของชาติได้อย่างถูกต้อง เพิ่มพื้นที่สร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา สู่สันติสุข ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคคลต้นแบบ เช่น นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ยะลา นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ และนายอับดุลฮาฟิส แมเยาะ ผู้กำกับหนังสั้นช่อง Muslimited ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ร่วมการเสวนากิจกรรมโครงการตะลอนทัวร์สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ โดยมี นายยุทธนา ปลื้มสำราญ สถานีวิทยุ 975 moderenhit peace fm.เป็นผู้ดำเนินการเสวนา พร้อมกันนี้มีการถ่ายทอดเสียงทางสวท.ยะลา ระบบ FM 94.25 MHz และไลฟ์สดทางเพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐและสถาบันหลักชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น