นราธิวาส – รวมพลังขบวนการสหกรณ์ จัดบริจาคโลหิต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

0
43

วันนี้ 25 ก.พ. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (บริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย)

โดยมีประธานกรรมการดำเนินงานการ และฝ่ายจัดการของขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม
นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งแต่ปี 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ที่ทรงริเริ่มนำระบบสหกรณ์มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และมีการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” ซึ่งระบบสหกรณ์เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกอาชีพได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าถ้าเกษตรกรไม่มีการรวมตัวกันจะทำให้การตลาดไม่เข้มแข็ง สหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการรวมกลุ่ม ร่วมซื้อ ร่วมขาย หรือร่วมทุนซึ่งกันและกัน ซึ่งระบบสหกรณ์จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้


ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 14 เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันสหกรณ์แห่งชาติ และเอกลักษณ์สหกรณ์ภายใต้หลักการ” พึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” โดยจัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตในวันนี้ (25 ก.พ. 64) และในวันที่ 26 ก.พ. 64 กำหนดจัดกิจกรรมถวายสักการะสดุดี พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น