ปัตตานี-แปรรูป(ตาลโตนด)เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชน

0
233
ปัตตานี-แปรรูป(ตาลโตนด)เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชน

ปัตตานี-แปรรูป(ตาลโตนด)เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชน

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโง หมู่ที่ 4 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน (การแปรรูปตาลโตนด) ในกิจกรรมการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก)

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากนโนบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3ก : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ให้มีการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพิ่มมูลค่า การบริการ และการตลาด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน จังหวัดปัตตานีจึงได้กำหนดการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก) ผ่านกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโง

โดยมุ่งเน้นการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มและชุมชนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแผนการส่งเสริมและแปรรูปผลผลิตตาลโตนดซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาศักยภาพกลุ่มฯผ่านกระบวนการสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการใช้องค์ความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุที่สวยงาม ปลอดภัย และทันสมัย จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ (New Product) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโง ในรูปแบบของข้าวเหนียวกวนน้ำตาลโตนดสูตรโบราณ และวุ้นกรอบตาลโตนด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน สู่ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น