สงขลา – เวทีจะนะเดือดอีก รัฐบาลตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ตรวจสอบ บาบอเสนอกลางวง ย้ายเลขาฯศอ.บต. กับส่วนเกี่ยวข้อง

0
294

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกประวิตร ส่งตัวแทนลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อพบปะชาวบ้าน และประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่ เมืองต้นแบบที้ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา” ตามที่มีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่แต่งตั้งก่อนหน้านี้

ฝ่ายตัวแทนรัฐบาลได้แก่ นาย ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี พร้อม นาย สุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกฯและคณะ โดยช่วงเช้า 10.00-11.30 น.ได้พบกับหน่วยงานราชการที่ดำเนินการโครงการเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ได้แสดงออกเพื่อสนับสนุนโครงการและมอบดอกไม้ให้กำลังใจที่ที่ว่าการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จากนั้นช่วงบ่ายเวลา ประมาณ 12.00 น. – 13.30 น. พบ กลุ่มตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และคนที่เห็นต่างจากโครงการที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา


นายประสาน เปิดเผยว่า “การที่ต้องมาวันนี้เพราะ เรื่องนี้ถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมือง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ต้องมีการ ตรวจสอบ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งย้ำมาว่า อันไหน ไม่ถูกต้อง ให้สรุปออกมาให้หมด ให้ดูดีๆ ทุกขั้นตอน ต้องยึดตามระเบียบ ราชการ กฏเกณฑ์ มติ ครม.โดยท่านยำ้ว่า

“ผมเกษียณมา10 ปี แล้ว ตลอดขีวิตรับราชการของผม ถ้า สั่งไม่ถูกต้อง ผมไม่ทำ แม้ผู้บังคับบัญชา สั่งผมไม่ทำ ต้องตามแก้ ใครจะช่วยผม”
ส่วนหน่วยราชการในพื้นที่ ได้ตอบข้อสักถามต่อคณะนายประสานเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบราชการทุกขั้นตอน อย่างไรก็แล้วแต่ ตัวแทนข้าราชการคนหนึ่งอดสะท้อนไม่ได้ว่า “พวกเขาก็จำเป็นต้องทำตามนโยบายนักการเมืองที่ดูแลกระทรวงที่รับผิดชอบที่ปรับเปลี่ยนแต่ละสมัย”


สำหรับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”ผ่านนาย ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้

1/2564 ตามที่ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อติดตามสภาพปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กับรัฐบาล โดยเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนั้น ได้มีข้อเสนอจากพวกข้าพเจ้า ดังนี้

1. ท่านเห็นด้วยกับการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย

2. ระหว่างนี้รัฐบาลได้ประสานให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบ

3. ท่านเห็นด้วยกับแนวทางจัดให้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการนี้ โดยมีหลักการประเมินประเมิน คือ ประเมินบนฐานทรัพยากรของพื้นที่ศักยภาพของระบบนิเวศ การประเมินจะต้องยึดถือหลักการว่าจะพัฒนาพื้นที่สงขลาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรอย่างไร การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อออกแบบการพัฒนาต้องคำนึงถึงการเติบโตของคนท้องถิ่นเป็นหลัก อันเป็นการสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสมในอนาคต

4. ต้องตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 3 เรื่อง คือ
– กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ และการซื้อขายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ
– ตรวจสอบกระบวนการการใช้อำนาจหน้าที่ และดำเนินงานของศูนย์อำนายการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ที่มีข้อบกพร่องต่อระเบียบปฏิบัติในโครงการนี้ในมิติต่าง ๆ
– ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ และขั้นตอนของระเบียบกฎหมายผังเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนำข้อหารือเหล่านี้ไปสู่การพิจารณาเพื่อดำเนินการในคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามเพื่อการแก้ไขปัญหาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะมีการแต่งตั้งในโอกาสต่อไป

จนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นความสำคัญต่อปัญหานี้ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ซึ่งมีท่าน ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยท่านได้แถลงว่าจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจากนั้นท่านได้มีการตั้งอนุกรรมการฯขึ้นมาอีก 2 ชุด เพื่อช่วยให้ภารกิจการตรวจสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พวกข้าพเจ้าจึงมีความสงสัยว่า

1. คณะอนุกรรมการฯ ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับพวกข้าพเจ้า (ซึ่งได้มีการส่งรายชื่อและกำกับบทบาทหน้าที่ไปด้วยแล้ว) นั้น ยังจะมีการแต่งตั้งด้วยหรือไม่อย่างไร ?

2. ตามข้อตกลงที่ได้ทำบันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วนั้น ยังจะมีการดำเนินการตามนั้นอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้รับบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นต้น

3. การตรวจสอบในประเด็นที่ได้เสนอกับท่านเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในคราวที่ท่านลงมาตรวจสอบพื้นที่จริง ซึ่งพวกข้าพเจ้าได้เสนอต่อที่ประชุมในวันนั้น อย่างเช่น การตรวจสอบถึงความผิดปกติในเรื่องการซื้อขายที่ดิน และการออกโฉนดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม , ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ว่า ถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และรวมถึงให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายผังเมืองด้วยหรือไม่

พวกข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ท่านรัฐมนตรีฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการฯดังกล่าว มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา หากแต่กำลังห่วงกังวลว่า แนวทางในการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป้าหมายตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้นั้น จะไม่สามารถบรรลุได้ หากไม่ยึดหลักการสำคัญที่ว่า โครงการนี้มีการดำเนินการที่เป็นปัญหาในหลายประการดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ที่จะต้องสร้างกลไกการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันตั้งแต่ต้น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งหมด เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอเสนอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่พวกข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมตั้งแต่ต้น ที่ได้บันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล

2. ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางยุทธศาสตร์ หรือ SEA. โดยมีคณะนักวิชาการที่มีความเข้าใจในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสันติวิธี (แก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้) เพื่อใช้หลักวิชาการในการตัดสินใจต่อโครงการนี้

3. ในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผ่านมา หากพบว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด จะต้องออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้พ้นจากหน้าที่ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยเฉพาะกรณีที่ดิน เป็นต้น
พวกข้าพเจ้าทราบดีว่า ภารกิจการตรวจสอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถือเป็นความยากลำบากยิ่งต่อท่านรัฐมนตรีฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ ที่จะต้องพบกับแรงเสียดทานทางการเมือง การปกครอง และกับกลุ่มทุนที่หวังผลประโยชน์ในโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการอย่างกล้าหาญ ตรงไปตรงมา เท่านั้นที่จะคลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้ พวกเราขอยืนยันว่าเราจะร่วมเดินเคียงข้างไปกับท่านอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชนในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
นายรุ่งเรือง ระหมันยะ
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น


ส่วนก่อนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือนั้น
บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เสนอให้ย้าย

1.เลขาธิการศอ.บต.และคณะ
2.หัวหน้าที่ดิน สงขลาและจะนะ
3.นายอำเภอจะนะ เพื่อความยุติธรรมในการตรวจสอบโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

แสดงความคิดเห็น