ยะลา – 260 วัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรึงมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

0
38

วันนี้ 27 มค.ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา แถลงการณ์ดำเนินงานเชิงรุก เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่


นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ 2 ประการ คือ 1.ป้องกันไม่ให้เชื้อ โควิด-19 แพร่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างดีที่สุด 2.การกำหนดมาตรการต้องกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดยะลา ให้น้อยที่สุด แต่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ทางจังหวัดยะลาได้กำหนดมาตรการหลักๆ ดังนี้ พื้นที่ติดต่อประเทศมาเลเซีย จังหวัดยะลา มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด ที่ อ.เบตง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น แต่มีการอนุญาตให้คนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ผ่านด่านเบตง วันละไม่เกิน 50 คน ประมาณ 150 คน ต่อสัปดาห์ ผู้ที่ผ่านเข้ามาทางด่านเบตงต้องผ่านกระบวนการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผ่านทางสถานเอกอัคราชฑูต ซึ่งทางประเทศมาเลเซียมีการคัดกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ในช่วงที่ผ่านมานั้น มีผู้ที่พ้นโทษจากประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับเข้ามาทางด่านชายแดนที่เบตง ในจำนวนผู้ที่พ้นโทษ มีสัดส่วนการติดเชื้อค่อนข้างสูง ประมาณกว่าร้อยละ30 ที่เดินทางเข้ามา ทางจังหวัดยะลา และทางสำนักงานสาธารณสุข ได้ติดต่อไปยังส่วนกลาง ขอความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ ว่า มีใครที่เดินทางเข้ามาหลังจากพ้นโทษทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่กักกัน และกระบวนการขนส่ง ผู้ที่เดินทางเข้ามาให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น


นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลา ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดยะลา เป็นระยะเวลากว่า 260 วัน พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของผู้ที่พ้นโทษมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนเบตง มีทั้งหมด 6 คน ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ อ.เบตง 4 ราย อ.รามัน 2 ราย ทั้งนี้ทางจังหวัดยะลาได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีการประสาน เพื่อขอข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศ เมื่อกลับผู้ที่พ้นโทษเดินทางกลับเข้ามาทางจังหวัดยะลาจะได้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลอย่างถูกต้อง

มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น