สุราษฎร์ธานี ส่งทีมสอบสวนโรคช่วยคนสมุทรสาคร ในขณะผู้ว่าฯออกมาตรการจัดประชุม อบรม งานเลี้ยงได้แล้ว ลดที่นั่งโต๊ะเลี้ยงเหลือ 6-8 คน เกิน 50 คนต้องขออนุญาต

0
22

สุราษฎร์ธานี ส่งทีมสอบสวนโรคช่วยคนสมุทรสาคร ในขณะผู้ว่าฯออกมาตรการจัดประชุม อบรม งานเลี้ยงได้แล้ว ลดที่นั่งโต๊ะเลี้ยงเหลือ 6-8 คน เกิน 50 คนต้องขออนุญาต


นายวิชวุทย์
จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU (Communicable Disease Control Unit) จำนวน 8 คนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในพื้นที่ .สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2564 เพื่อร่วมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างและคลี่คลายสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า วันเดียวกันได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม งานเลี้ยงและงานประเพณี เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย 100% เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย หลีกเลี่ยงการสัมผัส เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคนหากมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง จากปกติจัดโต๊ะละ 10 คน ลดเหลือโต๊ะละ 6-8 คน หรือจากปกติโต๊ะละ 8 คน ลดเหลือโต๊ะละ 4-6 คน ตามความเหมาะสม ต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกรายบุคคลอย่างชัดเจน

      

ส่วนกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน ให้ดำเนินการขออนุญาต พร้อมยื่นแผนจัดงานต่อศปก.อำเภอ /ศปก.ตำบล /เทศบาลนคร /เทศบาลเมือง แล้วแต่กรณีก่อนจัดงาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ ศปก.อำเภอ/ศปก.ตำบล/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ตรวจตราติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการจัด โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ถึงระงับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดทันที

อย่างไรก็ตามจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ .สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 23 ..63 เป็นต้นมา ในกลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กลุ่มแรงงานต่างด้าวและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4,732 คน ไม่พบเชื้อ 4,721 คน พบเชื้อ 11 คนได้รักษาหายหมดแล้ว

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ . สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น