ยกระดับการศึกษาสู่วิชาชีพ อัตตัรกียะห์ฯ Mou วิทยาลัยชุมชนนราฯ ผนึกร่วมวิชาการ ภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว

0
51

ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านไว้ต่อกัน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวและด้านการบริการ


ทั้งนี้โดยมี นายยงยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้ลงนาม และมีนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมลงนามเป็นพยายในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากยังมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยชุชนนราธิวาสร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย


นายไพศาล กล่าวว่า ทางโรงเรียนพร้อมสนับสนุนบุคลากรในการสร้างเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และศักยภาพของเยาวชนชาวนราธิวาสและยังเป็นการหนุนเสริมพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย
ทั้งนี้แนวทางการดำเนิน เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เป็นผู้สอนในการบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาความร่วมมือในด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น