ยะลา – สพฐ. ห่วงใย ลงติดตามโรงเรียนน้ำท่วมและจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19

0
16

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 โดยมี นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเชาวลิต เพ็ชรหวล นายสุวิทย์ เจะโซะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ผู้แทนจาก สพป.ยล.2,3 ให้การต้อนรับ

โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาและได้มอบเงินจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวนเงิน 50,000 บาท ถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต เพื่อมอบต่อให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อไป
จากนั้น นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสาคอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จากอุทกภัยที่ผ่านมา. โดยมี นางนลินี พรหมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคอ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

ข่าว มะลูดิง ตีโด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น