นราธิวาส – สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 สร้างอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

0
41

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

วันที่ 13 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ รุ่นที่ 3/2564 สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และบุคคลทั่วไป จำนวน 23 คน ณ ภาควิชาการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing system) และภาคความสามารถ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของตน หากผลการทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์ ผู้ที่ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐาน และจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ในอัตราตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น