น้ำใจชาว สพป.ปัตตานี 3 มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนกำพร้า

0
20

น้ำใจชาว สพป.ปัตตานี 3 มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนกำพร้า

วันที่ 6 มค. ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรคกอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานมอบทุนให้นักเรียนกำพร้า ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 219 ทุน ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เข้ารับทุนในวันนี้ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอทุ่งยางแดง จำนวน 67 โรง จำนวนนักเรียนผู้ได้รับทุน 219 คน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์การให้ทุนกำหนดของโรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1-100 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 101-200 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 201-300 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301-400 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน และโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 401-500 คนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์และจัดตั้งกองทุนการศึกษา และกำหนดระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาน้ำใจชาวตานี 3 เพื่อน้อง โดยสพป.ปัตตานี 3″ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส เป็นเด็กกำพร้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากการอพยพย้ายถิ่น ในการประกอบอาชีพ ทำให้นักเรียนไมได้อาศัยกับบิดามารดา หรือบางคนอาศัยกับบิดามารดาแต่รายได้ไม่แน่นอน รับจ้างทั่วไป ขาดขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิต และการศึกษาต่อ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

สุไลมาน ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น