ปัตตานี- รมช.ศึกษาเยี่ยมสถานศึกษา”เน้นสร้างอาชีพสร้างรายได้”’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

0
45
ปัตตานี- รมช.ศึกษาเยี่ยมสถานศึกษา''เน้นสร้างอาชีพสร้างรายได้''' เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัตตานี- รมช.ศึกษาเยี่ยมสถานศึกษา”เน้นสร้างอาชีพสร้างรายได้”’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย พร้อมเปิดป้ายตลาดนัดการอาชีพ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยปัตตานี ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กศน.ปัตตานี  เจ้าหน้าที่สถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดสำนักงาน กศน. ให้การต้องรับ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี มีบทบาทหน้าที่การศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการของประชาชนบริเวณชายแดนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเมืองเป็นศูนย์สาธิตทดลองวิจัยและเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน บริเวณชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ

โดยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กศน. wow ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศน 12 ภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องจับต้องได้ของสำนักงานกศน.ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด กศน.งามตาประชาชื่นใจ ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ด้วยการจัดการศึกษาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ เกิดความมั่นคั่งยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน เสนอโครงการในพระราชดำริตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดปัตตานี แหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น