เครือข่ายโรงเรียนเอกชนจะนะรุกรัฐสภาจี้สอบศอ.บต.กรณีจะนะเมืองอุตสาหกรรม

0
51

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
ภารกิจประวัติศาสตร์ สองผู้รู้จะนะ ปกป้อง จะนะ จังหวัดสงขลาใน การส่งเรื่องสู่กรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
21 ตุลาคม 2563
ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

นายมังโสด หมะเต๊ะ อธิบายว่า “วันนี้เราสองท่านในนามตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือถึง ประธานคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
เรื่อง ให้ตรวจสอบการทำผิดกฎหมายของศอ.บต. ได้มาชี้แจงเหตุผลว่า การที่ศอ.บต. อ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมาตรา 10 เพื่อใช้ดำเนินการในโครงการ จะนะเมืองอุตสาหกรรม ทั้งที่กระบวนการและขั้นตอนตามระบบกฏหมายที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 16,700 ไร่ ยังมีระเบียบกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการ แต่ ศอ.บต. มีเจตนาจะรวบรัดขั้นตอน โดยเฉพาะการแก้ไขผังเมืองรวมสงขลาในขณะที่ศอ.บต. ได้อ้างมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ครั้ง เพื่อการดำเนินงานต่างๆในช่วงที่ผ่านมา อย่างเช่น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล จำนวน 35 เวที ที่บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้ทั้งหมดหลังการสรุปผลการจัดเวทีทั้งหมด ซึ่งในข้อเท็จจริงเราพบว่า


• ศอ.บต. ไม่เข้าใจกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ด้วยเพราะ มีการปิดกั้นประชาชนที่เห็นต่าง ไม่มีการประกาศการจัดเวทีแต่ละครั้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดเวทีที่ชัดเจน
• แต่ละเวทีมีข้อครหาว่า มีการจูงใจผู้เข้าร่วมด้วยอามิสสินจ้าง ทั้งจ่ายเงิน แจกน้ำมัน น้ำตาลทราย และเมื่อมีผู้เข้าร่วมเวทีน้อย ก็จะไปแจกของกันถึงบ้าน เพียงต้องการลายมือชาวบ้านเท่านั้น
• แต่ละเวทีไม่มีวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถอธิบายความสงสัยของชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพียงแต่ตั้งคำถามว่า “ชาวบ้านต้องการอะไรบ้างจากนิคมอุตสาหกรรม ? “
• มีการอ้างในเวทีว่า “ โครงการนี้เป็นนโยบายรัฐบาล ผ่านมติ ครม.แล้ว ไม่สามารถคัดค้านได้
ศอ.บต. อ้างว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 มีประชาชนเกือบ 1 หมื่นคนลงชื่อร่วมเวที ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
• เดิม ศอ.บต. ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจัดเวทีนี้ในวันเวลาดังกล่าว ที่โรงเรียนจะนะวิทยา แต่ก่อนถึงวันที่ 11 ก.ค. 63 เพียง 3 -4 วัน ศอ.บต. แจ้งว่ามีเวทีขยายอีก 1 เวที ที่ อบต.ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นเวทีของกลุ่มสหกรณ์ฯ ที่ออกมาต่อรองผลประโยชน์กับ ศอ.บต. ว่า หากไม่รับรองและสนับสนุนเวทีของพวกตน ก็จะไปคัดค้านเวทีที่โรงเรียนจะนะวิทยา ทำให้ ศอ.บต.ต้องรับรอง และจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่มสหกรณ์ฯ
• ศอ.บต. ได้นำรายชื่อผู้เข้าร่วมของทั้ง 2 เวทีนั้น พร้อมแนบรายงานสรุปการจัดเวทีเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 อ้างต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 จนเป็นที่มาของ มติ ครม. สั่งการให้กรมโยธาธิการแก้ไขผังเมืองรวมสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วงในพื้นที่นิคมฯจะนะ
• มีข้อสังเกตว่า การจัดเวทีวันที่ 11 ก.ค. 63 ทั้ง 2 เวทีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อใคร และมีการใช้จ่ายงบประมาณไปเท่าไหร่ และมีความถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ และการที่ ครม.มีมติบนความไม่ถูกต้องนั้นแล้ว ถือว่ามติเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?รวมทั้งศอ.บต. กำลังทำผิดซ้ำซาก กับนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งแนวคิดการแก้ไขความขัดแย้งที่กำลังเอากลไกนี้เข้าไปสร้างความขัดแย้งใหม่ และการใช้แนวทางด้านเศรษฐกิจต่างๆลงสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายโครงการมีความล้มเหลว ทั้งนิคมฮาลาลปัตตานี การลอยแพนักธุรกิจจีนตั้งโรงงาน และกำลังจะมีการตั้งเขตพัฒนาพิเศษเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้วบุคลากรของ ศอ.บต. ไม่ได้มีความถนัดในเรื่องนี้ พร้อมเรายังมอบเอกสาร ประกอบ อื่นๆอีกหลายชุดโดยเฉพาะทัศนะของนักวิชาการด้านกฎหมายต่อเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันทางศอ.บต.ก็ส่งรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต.มาชี้แจงต่อเรื่องนี้เช่นกัน หลังจากนี้เราก็คงรอผลสรุปของคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ต่อไป “
บาบอฮุสนี บินหะยีคอเนาะกล่าวว่า “
الحمدلله
วันนี้อัลลอฮ​เปิดโอกาส​ให้เราได้ทำหน้าที่… มีโอกาสประกาศ​คำสั่งห้ามของอัลลอฮฺ​มิให้มุนษย์ทำร้ายเพื่อน​ร่วมโลก.. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม.. ไม่ทำร้ายคน สัตว์​และธรรมชาติ​ด้วยวาทกรรมอ้างถึงความเจริญ.. เราปอเนาะจะคอยทำหน้่าที่เฝ้าบ้านเฝ้าเมืองไม่ให้ผู้ตักกละมากอบโกยผลประโยชน์​บนความบอบช้ำของประชาชน ”

ครับขอให้อัลลอฮ์รับการขอพรท่านทั้งสองและตอบแทนความดีเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะทุกคน
อนึ่ง
รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เคยชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่า “ ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้น ศอ.บต. ในฐานะเป็นหน่วยในการรับผิดชอบและสนับสนุนผลักดันให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ได้มีกระบวนการขั้นตอนการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง …โปรดอ่านรายละเอียด
ในเว็ปไซด์ศอ.บต.สามารถอ่านได้ใน(

ศอ.บต. แจงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4


สำหรับ
นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟสบุ๊คชี้แจง กรณี พิจารณาการดำเนินงานของศอ.บต.ต่อโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมว่า “

มติของคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่ายังฟังความไม่ครบทุกด้านจึงมีมตินัดประชุมในครั้งต่อไป เพื่อเรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา “
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.facebook.com/437389616361733/posts/3032529550181047/?extid=0&d=n
หมายเหตุสำหรับเอกสารที่ทางเครือข่ายยื่นมีดังนี้

1.ความเห็นทางกฎหมาย กรณีความไม่ถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ(1)
https://www.thaingo.org/content/detail/5209
2. ความเห็นทางกฎหมาย กรณีความไม่ถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ(2)
https://www.thaingo.org/content/detail/5208
3. การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?

https://www.thaingo.org/content/detail/5200
4. ทัศนะจากนักวิชาการ “มุมมองรอบด้านต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ”
https://www.thaingo.org/content/detail/5198

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) :เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ
Shukur2003@yahoo.co.uk

แสดงความคิดเห็น