อ.ยะรัง-ปัตตานีร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา “ลงแขกปักดำวิถีชาวนา นำพายะรังสันติสุข”

0
72
อ.ยะรัง-ปัตตานีร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา “ลงแขกปักดำวิถีชาวนา นำพายะรังสันติสุข”

อ.ยะรัง-ปัตตานีร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา  “ลงแขกปักดำวิถีชาวนา นำพายะรังสันติสุข”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเดิม ทองคำ รักษาราชการเกษตรจังหวัดปัตตานี นำเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม “ลงแขกปักดำ สืบสานวิถีชาวนา ตามรอยศาสตร์พระราชา นำพายะรังสันติสุข” โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม ณ แปลงนาบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

นายอิบรอฮิม เจ๊ะและ เกษตรอำเภอยะรัง กล่าวว่ากิจกรรมลงแขกปักดำนา ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในการส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการทำนาในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม โดยบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมาเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ทำให้ทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากการประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ และทรงรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่นั้นมา

ปัจจุบันตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในช่วงต้นฤดูการผลิตข้าวนาปี ประจำปี 2563/2564 มีพื้นที่ผลิตข้าวรวม 1,700 ไร่ สามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือก 850 ตัน/ปี  เกษตรกรนิยมปลูกข้าวสายพันธุ์เฉี้ยง และซีบูกันตัง และจากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้สามารถผลิตข้าวคุณภาพสำหรับบริโภคในพื้นที่และจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น