ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
46

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่
13 พฤศจิกายน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเสกสรรค กอเส็มผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี .เมือง.ปัตตานี เพื่อมอบแนวคิดและทิศทางการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงให้กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เน้นการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคง และจากสภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบ ที่ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงได้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ กับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษา และรองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน

ภาพ / นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ

แสดงความคิดเห็น