ปัตตานี-ส่งใจให้ 2 โรงเรียนใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

0
133

ปัตตานีส่งใจให้ 2 โรงเรียนใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563


นายเสกสรรค
กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะบุคลากรฯ ในสพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสารวัน .ไม้แก่น .ปัตตานี ซึ่งเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีนายสุภชัย ไชยลาภ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนวัดโบกขรณี .สายบุรี .ปัตตานี ในประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การคัดเลือกครั้งนี้ มีเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความพฤติดี มีผลการเรียนดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติยิ่ง อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดีเด่นให้กับสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ให้เกิดความมุมานะและพากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ำเสมอ โดยมีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้นและเนื่องจากรางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุด การดำเนินงานจึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินการคัดเลือกคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานและคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดธรรม ยึดหลักวิชาการ และทั้งสองโรงเรียนจะต้องเตรียมรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดต่อไป มีกำหนดการประเมินฯระดับก่อนประถมศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และระดับประถมศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น