ปัตตานี -กกต. แจงข้อปฏิบัติการเลือกตั้งอบจ. ระวัง!!

0
54

กกต.ปัตตานี แจงข้อปฏิบัติการเลือกตั้งอบจ.

ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการกกต.จ.ปัตตานี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63


ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและโปร่งใส อีกทั้งกฎหมายที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมหลายประการรวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ผู้สมัครยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น
สำหรับจังหวัดปัตตานี มีผู้สมัครส.อบจ.ทั้งสิ้นจำนวน 43 คน มีคนรุ่นใหม่อายุน้อยที่สุดเข้าสมัคร อายุ 27 ปี


ทางกกต.ปัตตานี ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในการเลือกตั้งที่จะมาถึง อาทิ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบจ. จำนวน 5,244,000 บาท ส.อบจ. จำนวน 263,000 บาท ระวัง การแชร์เท่ากับเป็นการหาเสียง ผู้สมัครมักละเลยในการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งต้องส่งบัญชีค่าใช้จ่ายต่อกกต.หลังการเลือกตั้ง การแจกเสื้อและหมวกทำได้เฉพาะผู้ช่วยหาเสียง การแนะนำตัวในการละหมาดวันศุกร์ตามมัสยิดต่างๆ สามารถแสดงและแนะนำตัวได้ เป็นต้น
“อีก 39 วันก็จะถึงการเลือกตั้ง เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่เพราะร้างลาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมานาน กกต.จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้การเลือกตั้งพ้นผ่านไปด้วยดี” ผอ.กกต.ปัตตานี กล่าว

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น