ปัตตานี-คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

0
43
ปัตตานี-คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ปัตตานี-คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัด ได้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ตามสัดส่วนของจังหวัดนั้น ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ได้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเสร็จสิ้นตามห้วงเวลาที่กำหนด

จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นายนิพนธ์ นิกาจิ ข้าราชการบำนาญ
2. นางวราภรณ์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนยะหริ่ง
3. นางปานใจ แสงศิลา ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ขาดคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสม สามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โทร. 073 420308 ภายใน 10 วันทำการ หรือตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยทำเป็นหนังสือทักท้วง ระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วงและลงลายมือชื่อ พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงในเรื่องใด พร้อมเอกสารหลักฐาน ซึ่งหากไม่มีการทักท้วงตามเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมารฯ ก็จะได้เสนอรายชื่อต่อกรรมการมูลนิธิฯ ส่วนกลาง ได้พิจารณาในระดับประเทศต่อไป.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น