ผบ.ทบ. ลงตรวจเยี่ยมติดตามผลงานในพื้นที่ ย้ำรับผิดชอบต่อเนื่อง สร้างพื้นที่สันติสุขโดยเร็ว

0
100

วันนี้ 4 พฤศจิกายน ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำภอยะรัง จังหวัดปัตตนี พลเรือตรี สมคียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) พร้อมด้วย นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์
แก้วแท้ ผู้บัญชการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงนของหวยในพื้นที่ จชต. พร้อมประชุมหารือและมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่


ทั้งด้านความมั่นคงและค้นการพัฒนา โดยมี พลโท กรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พล ตกรณศิลปี สาร ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้นำศาสนาในพื้นที่ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยการลงพื้นที่ตวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการรับฟ้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด การสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงนที่สำคัญ การสรุปผลการดำเนินานด้านการพัฒนา ทั้งนี้ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้แก่กำลังพลและหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ จชต.


พล.อ. ณรค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ปิดเผยว่า วันนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่นมา ซึ่งการปฏิบัติงนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ถึงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ หตุร้ายต่างๆ ลดลงมากที่สุด ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานและเจตนารมณ์ที่ดำเนิการอยู่ถึวดีอยู่แล้ว และวันนี้เป็นการสานงานต่อเน้นย้ำให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินานได้อย่งต่อเนื่องทำให้พื้นที่กลับมาสงบสุขร่มเย็นอีกครั้ง
ทั้งนี้ ได้พบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อรับฟังคำแนะนำให้แก่จ้าหน้าที่รัฐและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์หรือการพัฒนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น

จากนั้นช่วงบ่ายที่  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะนายทหารระดับสูงจากกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ติดตามการปฏิบัติภารกิจ พร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก สมคิด คมแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา มวลชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ


พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยม ทหารพราน 42 รู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้ลงมาพบปะกำลังพลทุกคน ที่ผ่านมาได้ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยมาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วยทำได้ดีเยี่ยม สถานการณ์ลดลงประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ หน้าที่ของกำลังพลทุกคนคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลประชาชนในทุกโอกาสทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดความเกื้อกูลกัน ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหน ศาสนาใด แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน ภายใต้ประเทศไทย โดยเฉพาะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ถือเป็นกำลังที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน

อยากฝากให้ทุกคนได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะทุกภาคส่วนเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะต้องต่อกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยสอบถามขอขัดข้องต่างๆ พร้อมกล่าวคําขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้ร่วม สนับสนุนชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพราะความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผมสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น